1. Allmänt
Inom Mattias Bygg AB arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för en säker hantering av information och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.  Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig
Mattias Bygg AB med Org. 556293-0320 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget samt för behandling av personuppgifter som görs i helägda dotterbolag.

3. När och hur behandlar vi personuppgifter?
Mattias Bygg AB  behandlar personuppgifter för bland andra hyresgäster, registrerade i intressekö för bostad eller tomt, arbetssökande, medarbetare samt beställare av företagets tjänster. Vi behandlar personuppgifter med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning.

4. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna enligt de regler och lagar som finns i bokföringslagen samt konsumenttjänstlagen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intresse.

5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig. Exempelvis kommer dina personuppgifter att lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag om du vill hyra bostad eller köpa en fastighet av oss. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Mattias Bygg AB;s räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer Mattias Bygg AB tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Mattias bygg AB;s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

6. Förändringar av integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell integritetspolicy kommer alltid att finnas publicerad på Mattias Bygg AB;s webbplats.

7. Rätt att begära ut information och rättelser med mera
Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Mattias Bygg AB behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande.
Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag eller har några frågor om hur Mattias Bygg AB behandlar dina personuppgifter ska du kontakta oss skriftligen.
Ditt brev måste vara underskrivet och innehålla ditt personnummer. Svaret skickas till den adress där du är folkbokförd.